English

Overview

The Victorian Government is undertaking a review of sexual health needs of people living in Victoria and services available to meet these needs. We want to better understand the adequacy and effectiveness of the current service system as it faces increasing demand, changing demographics and growing complexity of some sexually transmitted infections.

Part of the review is to understand the possible barriers to accessing sexual health care across metropolitan Melbourne, regional and rural Victoria, as well as the experiences of people from diverse backgrounds.

We want to hear about your experiences of the sexual health service system in Victoria, which refers to any clinical service where you sought information, testing or treatment for sexual health issues (not including reproductive health). These services may have been provided by a general practitioner (GP), community health centre, public hospital, Melbourne Sexual Health Centre and so on. Taking part in this survey will help to create a better sexual health service system for all Victorians in the future.

If you would like more information on sexual health, visit the Better Health Channel.

To find out more about the review, email the review team at sexualhealthreview@dhhs.vic.gov.au

How can you participate?

The online consultation has now closed. Thank you for your contribution!

Section One:

Q3. Where do you go for information about sexual health? Tick all that apply. Required

Please rank your choices in order of importance.

 1. Confidentiality #
 2. Cost #
 3. Location #
 4. Expertise available #
 5. Quality of facilities #
 6. Inclusive non-discriminatory care #
 7. Opening hours #
 8. Culturally safe #
 9. Translators available #

Section Two:

The following questions relate to your experience of Victorian sexual health services over the past 12 months

If you have not accessed sexual health treatment or a sexual health service within the last 12 months, please proceed to question 9.

Q5. Over the past 12 months, have you sought any of the following services?

Q6. When thinking about your most recent experience accessing services for sexual health:

d. Did you have to pay for the service?

Only include money that you had to pay out-of-pocket (this means in addition to any Medicare or Private Health Insurance benefits). Please include the consulting fee and expenses for tests and treatment. However do not include expenses relating to pharmaceutical items purchased from a pharmacy.

You have 100 characters left.
Q7. How would you rate the service you used most frequently for sexual health care in the last 12 months in terms of the following statements.
Strongly agree
Agree
Neutral
Disagree
Strongly disagree
I found it inclusive
I found it to be culturally respectful
I found it to be non-judgemental
I was satisfied with the service I was provided
You have 250 characters left.
Q9. If you have experienced concerns about your sexual health in the past 12 months, but did not seek help, why was that? Tick all that apply.
 1. Through my regular GP #
 2. Through another GP #
 3. At a sexual health clinic #
 4. At a family planning clinic #
 5. At a peer-led, community based clinic #
 6. At a community health service #
 7. At home via self-testing kits #
 8. At a community pharmacy #
 9. At a pathology centre without having to visit a GP #
 1. Order self-testing kits and/or pathology request slip without having to visit a GP/service #
 2. Receive results online, with referral to local health service if required #
 3. An online tool to locate doctors and clinics that conduct sexual health testing and treatment #
 4. Mechanism to provide feedback on my experience with providers of STI testing and treatment services #
You have 255 characters left.

Section 3:

Tell us more about you

Q13. Which sexual identity do you identify with? Select as many as apply.
You have 255 characters left.
Q14. What is the gender of your sexual partner/s? Select as many as apply.
You have 255 characters left.
Q17. What language do you primarily speak at home?
Q18. Are you willing to use your Medicare card to access sexual health services?
Q19. What is your annual household income?
Q20. Do you identify as a person with disability?

The survey form is now closed. Thanks for your contributions.

Privacy collection notice

The Department of Health and Human Services (the department) is committed to protecting your privacy. Participating in this survey is voluntary and all information collected will be treated as confidential.

Should you decide to participate in the survey, the department will collect and handle any personal or health information you provide for the purposes of analysis and to inform a report for the Victorian Sexual Health Review.

Any report for the Victorian Sexual Health Review will not identify any individuals. The department will not use your information for any other purpose or disclose it to any external parties.

For more information on the department’s privacy management, please refer to the department’s privacy policy or visit our website on www.dhhs.vic.gov.au/privacy

You may access your information that you provide to the department. The department can be contacted at sexualhealthreview@dhhs.vic.gov.au or you may contact the department’s Privacy Unit by emailing privacy@dhhs.vic.gov.au.

Tiếng Việt

Tái duyệt dịch vụ y tế tình dục ở Tiểu bang Victoria

Chúng tôi muốn được nghe trải nghiệm của quý vị về việc sử dụng các dịch vụ y tế tình dục ở Tiểu bang Victoria để chúng tôi có thể tiếp tục cải tiến như cần thiết!

Tổng quan

Chánh quyền Tiểu bang Victoria đang xem xét lại nhu cầu về y tế tình dục của cư dân sống ở Victoria và các dịch vụ có sẵn để đáp ứng các nhu cầu đó. Chúng tôi muốn biết rõ hơn xem các dịch vụ hiện thời có đáp ứng thỏa đáng và hữu hiệu trong khi phải đối phó với nhu cầu ngày càng tăng, thay đổi của các đặc điểm về nhân khẩu và tính phức tạp ngày càng tăng của các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Một phần của việc tái duyệt này là để tìm hiểu về các chướng ngại có thể cản trở việc sử dụng chăm sóc y tế tình dục khắp các khu đô thị của Melbourne, các vùng xa xôi và nông thôn ở Victoria, cũng như trải nghiệm của những người có nguồn gốc đa dạng.

Chúng tôi muốn được nghe trải nghiệm của quý vị về hệ thống dịch vụ y tế tình dục ở Tiểu bang Victoria, đây là gồm bất kỳ dịch vụ khám chữa bệnh nào mà quý vị đã tiếp xúc để lấy thông tin, thử nghiệm hay điều trị cho các vấn đề về y tế tình dục (không gồm y tế về sinh sản). Các dịch vụ này có thể đã được cung cấp bởi bác sĩ toàn khoa (GP), trung tâm y tế cộng đồng, bệnh viện công, Trung tâm Y tế Tình dục Melbourne (Melbourne Sexual Health Centre) và các nơi khác. Dự phần vào việc thăm dò ý kiến này sẽ giúp tạo nên một hệ thống dịch vụ y tế tình dục tốt hơn trong tương lai cho mọi cư dân ở Tiểu bang Victoria.

Nếu quý vị muốn biết thêm thông tin về y tế tình dục, hãy viếng Better Health Channel

Muốn biết thêm về việc tái duyệt này, hãy gởi điện thư đến toán tái duyệt tại địa chỉ

sexualhealthreview@dhhs.vic.gov.au

Quý vị có thể tham gia cách nào?

Để giúp định hướng cho tương lai của các dịch vụ y tế tình dục ở Tiểu bang Victoria, xin vui lòng trả lời các câu hỏi trong bản thăm dò ý kiến dưới đây. Cần khoảng 10 phút để hoàn tất bản thăm dò ý kiến này. Mọi câu hỏi, ngoại trừ các câu 1-4 đều là các câu tùy quý vị muốn trả lời hay không.

Việc thăm dò ý kiến này sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng Ba 2019.

Lịch trình

Việc thăm dò ý kiến bắt đầu vào ngày 8 tháng Hai 2019

Việc thăm dò ý kiến kết thúc vào ngày 31 tháng Ba 2019

Tóm lược kết quả thăm dò ý kiến được công bố – sẽ cho biết sau

Liên lạc với chúng tôi

Nếu quý vị có điều gì muốn hỏi hay muốn biết thêm về việc tái duyệt này, hãy liên lạc với chúng tôi, chi tiết như sau:

Sexual Health Review Team sexualhealthreview@dhhs.vic.gov.au

Phần Một:

Q3. Quý vị lấy thông tin về y tế tình dục từ đâu? Đánh dấu mọi câu thích hợp. (Cần trả lời) Required
You have 255 characters left.

Đánh số theo thứ tự quan trọng của các chọn lựa của quý vị. (Cần trả lời)

 1. Kín đáo #
 2. Phí tổn #
 3. Địa điểm #
 4. Khả năng chuyên môn có sẵn #
 5. Chất lượng của cơ sở #
 6. Chăm sóc hòa nhập không đối xử phân biệt #
 7. Giờ làm việc #
 8. Môi trường an toàn về mặt văn hóa #
 9. Có thông ngôn viên #

Phần Hai:

Các câu hỏi sau đây liên quan đến trải nghiệm của quý vị với các dịch vụ y tế tình dục ở Victoria trong 12 tháng vừa qua

Nếu quý vị không sử dụng trị liệu y tế tình dục hay dịch vụ y tế tình dục nào trong 12 tháng vừa qua, xin bỏ các câu kế và đi thẳng đến câu hỏi số 9.

Q5. Trong 12 tháng vừa qua, quý vị có tìm đến các dịch vụ sau đây hay không?
You have 255 characters left.

Q6. Khi liên tưởng đến trải nghiệm của quý vị về việc sử dụng dịch vụ y tế tình dục gần đây nhất:

You have 255 characters left.
d. Quý vị có phải trả tiền cho dịch vụ đó hay không?

Chỉ gồm chi phí quý vị phải xuất tiền túi để trả (có nghĩa là sau khi đã khấu trừ tài trợ của Medicare hoặc Bảo hiểm Y tế Tư). Xin vui lòng cộng tất cả phí khám bệnh và chi phí thử nghiệm và trị liệu. Tuy nhiên đừng bao gồm chi phí mua thuốc men từ nhà thuốc tây.

You have 100 characters left.
Q7. Quý vị đánh giá thế nào về dịch vụ y tế tình dục quý vị đã sử dụng thường xuyên nhất trong 12 tháng vừa qua, bằng cách dùng các câu mô tả sau đây.
Rất đồng ý
Đồng ý
Không ý kiến
Không đồng ý
Rất không đồng ý
Tôi thấy dịch vụ không đối xử phân biệt
Tôi thấy dịch vụ tôn trọng văn hóa
Tôi thấy dịch vụ không phán đoán
Tôi thỏa mãn với dịch vụ cung cấp cho tôi
You have 250 characters left.
Q9. Nếu quý vị đã trải qua các lo lắng liên quan đến y tế tình dục trong 12 tháng vừa qua nhưng không tìm nơi giúp đỡ là vì lý do gì? Đánh dấu tất cả câu thích hợp.
You have 255 characters left.
 1. Qua bác sĩ toàn khoa tôi thường gặp #
 2. Qua bác sĩ toàn khoa khác #
 3. Tại phòng khám y tế tình dục #
 4. Tại phòng kế hoạch hóa gia đình #
 5. Tại phòng khám đặt cơ sở trong cộng đồng, do người cùng cảnh ngộ điều hành #
 6. Tại trung tâm y tế cộng đồng #
 7. Tại nhà, dùng bộ đồ nghề tự thử nghiệm #
 8. Tại nhà thuốc tây trong cộng đồng #
 9. Tại trung tâm thử nghiệm bệnh mà không cần đến gặp bác sĩ toàn khoa #
 1. Yêu cầu gởi bộ đồ nghề tự thử nghiệm và/hoặc phiếu để thử nghiệm bệnh mà không cần đến gặp bác sĩ toàn khoa/dịch vụ #
 2. Nhận kết quả trên mạng, với giấy giới thiệu đến dịch vụ y tế địa phương nếu cần #
 3. Một công cụ trên mạng để tìm bác sĩ hoặc phòng khám có thử nghiệm và điều trị liên quan đến y tế tình dục #
 4. Phương cách để góp ý phản hồi về trải nghiệm của tôi đối với nơi cung cấp các dịch vụ thử nghiệm và điều trị bệnh STI #
You have 255 characters left.

Phần Ba:

Cho chúng tôi biết thêm về quý vị

You have 255 characters left.
Q13. Bản sắc tình dục nào quý vị đồng cảm với? Đánh dấu tất cả câu thích hợp.
You have 255 characters left.
Q14. Phái tính của (những) người bạn đời của quý vị là gì? Đánh dấu tất cả câu thích hợp.
You have 255 characters left.
You have 255 characters left.
You have 255 characters left.
Q17. Ngôn ngữ chánh quý vị nói ở nhà là gì?
You have 255 characters left.
Q18. Quý vị có sẵn sàng dùng thẻ Medicare để sử dụng các dịch vụ y tế tình dục không?
Q19. Mức thu nhập hàng năm của cả hộ khẩu của quý vị là bao nhiêu?
Q20. Quý vị có xem mình là người có khuyết tật không?

The survey form is now closed. Thanks for your contributions.

Thông báo bảo mật việc thâu thập thông tin

Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (gọi tắt là bộ) cam kết bảo vệ việc riêng tư của quý vị. Tham gia vào cuộc thăm dò ý kiến này là việc tự nguyện và tất cả thông tin thâu thập được sẽ được bảo mật.

Nếu quý vị quyết định tham gia cuộc thăm dò ý kiến này, bộ sẽ thâu thập và xử lý bất kỳ thông tin về cá nhân hay y tế nào mà quý vị cung cấp cho các mục đích phân tích và soạn thảo một bản tường trình cho việc Tái duyệt Y tế Tình dục ở Victoria (Victorian Sexual Health Review).

Bất kỳ tường trình nào cho việc Tái duyệt Y tế Tình dục ở Victoria sẽ không nhận dạng bất kỳ cá nhân nào. Bộ sẽ không dùng thông tin của quý vị cho bất kỳ mục đích nào khác hoặc tiết lộ cho bất kỳ thành phần nào khác bên ngoài.

Muốn biết thêm thông tin về việc bộ quản lý việc bảo mật, hãy xem chính sách bảo mật của bộ hoặc viếng trang mạng của chúng tôi tại www.dhhs.vic.gov.au/privacy

Quý vị có thể yêu cầu xem thông tin quý vị đã cung cấp cho bộ. Có thể liên lạc với bộ tại địa chỉ sexualhealthreview@dhhs.vic.gov.au hoặc quý vị có thể liên lạc với Đơn vị Bảo mật (Privacy Unit) của bộ bằng cách gởi điện thư đến privacy@dhhs.vic.gov.au.

한국어

빅토리아주 성 건강 서비스 재조사

여러분이 빅토리아주에서 성 건강 서비스를 이용했던 경험에 대해서 말씀해주시면 저희는 지속적으로 필요한 서비스를 향상시킬 수 있습니다.

개요

빅토리아 주정부에서는 빅토리아주에 거주하는 사람들의 성 건강 필요와 그들의 필요를 충족시키기 위해 가능한 서비스에 대한 재조사를 실시하고 있습니다. 현재 시행 중인 서비스 시스템이 수요 증가, 실태적 인구 통계의 변화 및 일부 성병의 진화하는 복잡성과 직면하고 있기 때문에 저희는 현 시스템의 적합성과 효력을 더 잘 이해하기를 원합니다.

빅토리아주에 거주하는 다양한 배경을 가진 사람들의 경험 뿐만 아니라 멜번수도권과 지방 및 시골 전역에 걸쳐 성 건강 케어 서비스를 이용하는 데 대한 가능한 장벽을 이해하는 것이 이 조사의 일환입니다.

저희는 빅토리아주의 성 건강 서비스 시스템에 대한 여러분의 경험에 대해서 듣기를 원합니다. 여기에는 여러분께서 성 건강 문제(생식 건강 불포함)에 대한 정보를 얻었거나, 검사 또는 치료를 했던 모든 임상적 서비스와 관련한 경험이 해당됩니다. 그러한 서비스는 일반가정의(GP), 지역보건소, 공립병원, 멜번성건강서비스센터 등에서 제공되었을 것입니다. 이 조사에 참여하는 것은 미래에 모든 빅토리아주 거주인들을 위해 더 나은 성 건강 서비스 시스템을 구축하는데 도움이 될 것입니다.

성 건강에 대한 추가 정보를 원하시면, Better Health Channel 을 방문하십시오.

이 재조사에 대해 더 많은 정보를 원하시면, 조사팀 주소 sexualhealthreview@dhhs.vic.gov.au 로 이메일을 보내주십시오.

참여방법은 어떻게 됩니까?

빅토리아주 건강 서비스의 미래를 구축하는 데 도움이 되기 위해서, 아래 설문을 완성해 주십시오. 이 설문은 완성하는 데는 약 10분 정도가 걸려야 합니다. 1- 4번을 제외한 모든 질문에 대한 대답은 선택사항입니다.

이 조사는 2019년 3월 31일에 종료됩니다.

조사 일정

조사 시작 2019년 2월 8일

조사 종료 2019년 3월 31일

조사 요약 발표 – 확인 예정

연락처

문의사항이 있거나 이 재조사에 대해 추가 정보를 원하시면, 아래 연락처를 이용하여 저희에게 연락하십시오.

성 건강 재조사 팀(Sexual Health Review Team) sexualhealthreview@dhhs.vic.gov.au

섹션 1:

Q3. 성 건강에 대한 정보를 위해 어디를 방문하십니까? 해당되는 모든 것에 표시(√)하십시오 (필수). Required
You have 255 characters left.
 1. 기밀성 #
 2. 비용 #
 3. 위치 #
 4. 이용 가능한 전문 지식 및 기술 #
 5. 질적인 시설 #
 6. 포용적이며 비차별적인 케어 #
 7. 진료 시간 #
 8. 문화적인 안전성 #
 9. 통역사 이용 가능성 #

섹션 2:

다음 질문은 지난 12개월 동안 귀하께서 빅토리아주 건강 서비스에서 경험하신 것과 관련이 있습니다.

귀하께서 지난 12개월 내에 건강 치료 또는 건강 서비스를 이용하지 않은 경우, 9 설문으로 이동해주십시오.

Q5. 지난 12개월 동안 귀하께서는 다음 중 어떤 서비스라도 이용하신 적이 있습니까?
You have 255 characters left.

Q6. 성 건강 서비스를 이용한 가장 최근의 경험을 생각해볼 때,

You have 255 characters left.
d. 그 서비스에 지불을 해야 했습니까?

본인부담(이는 메디케어 또는 개인건강보험 급부금 외에 본인이 더 지급한 금액을 뜻합니다)으로 지불해야 했던 금액만 포함시키십시오. 상담료와 테스트 및 치료비를 포함시키십시오. 그러나, 약국에서 구입한 의약품과 관련한 비용은 포함시키지 마십시오.

You have 100 characters left.
Q7. 지난 12개원 동안 성 건강 케어와 관련하여 귀하께서 가장 자주 이용했던 서비스를 다음 진술과 관련하여 어떻게 평가하시겠습니까?
매우 동의한다
동의한다
중립적이다
반대한다
몹시 반대한다
나는 그 서비스가 포용적이라고 생각했다
나는 그 서비스가 문화적으로 정중하다고 생각했다.
나는 그 서비스가 편협하지 않다고 생각했다.
나는 내가 받은 서비스에 만족했다.
You have 250 characters left.
Q9. 귀하께서 지난 12개월 동안 성 건강 에 대한 걱정이 있으셨지만, 도움을 요청하지 않으셨다면, 그 이유는 무엇입니까? 해당하는 모든 것에 표시(√)하십시오.
You have 255 characters left.
 1. 내가 정기적으로 다니는 일반가정의(GP)를 통해서 #
 2. 다른 일반가정의(GP)를 통해서 #
 3. 성 건강 클리닉에서 #
 4. 가족 계획 클리닉에서 #
 5. 비슷한 처지의 경험자가 주도하는 지역 기반의 클리닉에서 #
 6. 지역 보건소에서 #
 7. 집에서 자가 테스팅 키트(self-testing kit)를 사용함 #
 8. 지역 약국에서 #
 9. 일반가정의(GP)를 방문할 필요 없이 병리 검사 센터에서 #
 1. 자가 검사 키트(self-testing kit)/또는 일반가정의(GP)/서비스를 방문할 필요 없이 병리 검사 요청 양식을 주문하기 #
 2. 온라인으로 결과 받기, 필요하다면 지역 보건 서비스에 의뢰 없이 #
 3. 성 건강 검사 및 치료를 실시하는 의사와 클리닉의 위치를 제공하는 온라인 프로그램 #
 4. 성병 검사 및 치료 서비스 제공자와의 경험에 대한 나의 피드백을 제공하는 방법 #
You have 255 characters left.

섹션 3:

저희에게 귀하에 대해 말씀해주십시오.

You have 255 characters left.
Q13. 귀하는 어떤 성 정체성을 가지고 있다고 인정하십니까? 해당되는 모든 것을 선택하십시오.
You have 255 characters left.
Q14. 귀하의 성관계 상대(들)의 성별은 무엇입니까? 해당되는 모든 것을 선택하십시오.
You have 255 characters left.
You have 255 characters left.
You have 255 characters left.
Q17. 댁에서 주로 어떤 언어를 사용하십니까?
You have 255 characters left.
Q18. 성 건강 서비스를 이용하기 위해 메디케어카드를 기꺼이 사용하시겠습니까?
Q19. 귀하의 연 간 가정 소득은 어떻게 되십니까?
Q20. 귀하께서는 장애인이십니까?

The survey form is now closed. Thanks for your contributions.

개인정보 수집에 관한 주의사항

보건복지부(Department of Health and Human Services)에는 여러분의 개인정보를 보호할 의무가 있습니다. 이 설문조사에 참여하는 것은 자발적인 것이며 수집된 모든 정보는 기밀로 취급됩니다.

이 설문조사에 참여하기로 결정한다면, 보건복지부에서는 여러분이 제공하는 모든 개인적 또는 건강 관련 정보를 분석을 목적으로 그리고 빅토리아주 성 건강 재조사(Victorian Sexual Health Review)를 위한 리포트를 작성하기 위해 수집하고 사용할 것입니다. 빅토리아주 성 건강 재조사(Victorian Sexual Health Review)를 위한 모든 리포트는 개인의 신원에 해당되는 정보는 어떤 것이든 밝히지 않을 것입니다. 보건복지부에서는 여러분의 정보를 어떤 다른 목적을 위해서 사용하지 않을 것이며 어떤 상대가 되든 외부 단체에 노출시키지 않을 것입니다.

보건복지부의 개인정보 관리에 대한 추가 정보를 원하시면, 보건복지부의 개인정보 보호정책을 참조하시거나, 저희 웹사이트 www.dhhs.vic.gov.au/privacy 를 방문해주십시오.

여러분은 여러분이 보건복지부에 제공한 정보에 접근할 수 있습니다. sexualhealthreview@dhhs.vic.gov.au 로 보건복지부에 연락할 수 있으며, 또는, emailing privacy@dhhs.vic.gov.au 를 통해 보건복지부의 개인정보부(Privacy Unit)에 연락할 수 있습니다.

中文

维多利亚州性健康服务复查

我们希望了解您在维多利亚州使用性健康服务的经历,以便我们继续进行所需的改进!

概述

维多利亚州政府正在复查维多利亚州居民的性健康需求以及满足这些需求的服务。我们希望更好地了解当前服务系统的充分性和有效性,因为它面临着日益增长的需求,不断变化的人口结构以及一些日益复杂的性传播感染问题。

复查工作的一部分是了解在墨尔本都市地区、维多利亚州边远和乡村地区对获得性健康服务可能存在的障碍,以及来自不同背景的人们的经历。

我们希望了解您在维多利亚州性健康服务系统接受服务的经历,该系统是指提供性健康(不包括生殖健康)信息、检验或治疗的任何临床服务。这些服务可由全科医生、社区健康中心、公立医院、墨尔本性健康中心等提供。参与这项问卷调查将有助于为所有维多利亚州居民建立一个更好的性健康服务体系。

欲知有关性健康的更多信息,请访问Better Health Channel

了解这项复查的更多信息,请发电邮到以下邮箱联系复查小组:sexualhealthreview@dhhs.vic.gov.au

您如何参加?

为了帮助维多利亚州性健康服务创造美好的未来,请您填写下面的调查问卷。填写问卷约需10分钟。除第1至第4题是必答题之外,所有问题都是自选题。

意见咨询将于2019年3月31日结束。

时间范围

意见咨询于2019年2月8日开始

意见咨询于2019年3月31日结束

意见咨询概述公布 - 待确认

联系我们

若有疑问或需了解这项复查的详情,请联系我们:

性健康复查小组 sexualhealthreview@dhhs.vic.gov.au

第一部分:

第3题。您在哪里寻找有关性健康的信息?请勾选所有适用的选项。(必答题) Required
You have 255 characters left.

请按重要性排列您的选择。(必答题)

 1. 保密 #
 2. 费用 #
 3. 地点 #
 4. 专业知识 #
 5. 服务设施的质量 #
 6. 包容及非歧视的医护服务 #
 7. 服务的钟点 #
 8. 文化上的安全 #
 9. 翻译服务 #

第二部分:

以下问题是有关在过去12个月期间里,维多利亚州接受性健康服务的经历

如果您在过去12个月的期间内未获得性健康治疗或服务,请回答第9题。

第5题。在过去的12个月期间中,您是否寻求过以下任何服务?
You have 255 characters left.

6题。关于您最近接受性健康服务的经历

You have 255 characters left.
d. 您是否需要支付服务费用?

请只包括自付款项(即除了任何医疗保险或私人医疗保险的费用)。应包括诊金、检验和治疗费用,但不包括从药房购药的费用。

You have 100 characters left.
第7题。在以下陈述中,您如何评价过去12个月内您最常使用的性保健服务?
很同意
同意
中性
不同意
很不同意
我觉得这项服务具有包容性
我觉得这项服务在文化方面是让人感受到尊重的
我觉得这项服务提供者的态度是非评判性的
我对所获得的服务感到满意
You have 250 characters left.
第9题。如果您在过去12个月内对您的性健康有所担忧,但没有寻求帮助,为什么会这样?(请勾选所有适用的选项。)
You have 255 characters left.
 1. 通过我平常看的全科医生 #
 2. 通过另一个全科医生 #
 3. 在性健康诊所就诊 #
 4. 在计划生育诊所就诊 #
 5. 在相关行业中的社区诊所就诊 #
 6. 在社区健康服务中心就诊 #
 7. 在家里使用自检包进行检验 #
 8. 在社区药房求助 #
 9. 在病理检验中心,无需在全科医生就诊 #
 1. 自订自检包或索取病理检验单,而无需到全科医生或服务机构就诊; #
 2. 在线获取检验结果,若需要可被转介到当地医疗服务机构; #
 3. 在线程序,用于寻找提供性健康检验和治疗的医生和诊所; #
 4. 反馈意见机制,以便对接受性传播感染检验和治疗服务的经历提供反馈意见; #
You have 255 characters left.

第三部分:

请进一步说明情况

You have 255 characters left.
第13题。您认同自己是哪种性别身份?可不限数目地选择合适您自己的身份。
You have 255 characters left.
第14题。您的性伴侣的性别是什么?可不限数目地选择合适您情况的性别。
You have 255 characters left.
You have 255 characters left.
You have 255 characters left.
第17题。您在家里主要说什么语言?
You have 255 characters left.
第18题。您是否愿意在接受性健康服务时使用Medicare卡?
第19题。您的家庭年收入是多少?
第20题。您是否属于残疾人士?

The survey form is now closed. Thanks for your contributions.

收集涉及隐私资料的说明

维多利亚州卫生与民事服务部(以下简称服务部)致力于保护您的隐私。参与这项问卷调查是自愿的,所收集的所有资料将予以保密处理。如果您决定参与,服务部将收集和处理您所提供的任何个人或健康信息,以进行分析并为复查维多利亚州性健康服务提供报告。

任何维多利亚州性健康复查报告均不会识别任何个人身份。服务部不会将您的信息用于任何其他目的或向任何外部方披露。

有关服务部隐私管理的更多信息,请参阅服务部的隐私政策或访问我们的网站:

www.dhhs.vic.gov.au/privacy

您可以访问您向服务部提供的信息。可发电邮联系服务部(sexualhealthreview@dhhs.vic.gov.au );或可发电邮联系服务部的隐私管理部门(privacy@dhhs.vic.gov.au)。

Español

Revisión del servicio de salud sexual de Victoria

¡Deseamos que nos cuente sus experiencias con los servicios de salud sexual en Victoria para poder continuar realizando las mejoras necesarias!

Resumen

El Gobierno de Victoria está llevando a cabo una revisión de las necesidades de salud sexual de las personas que viven en Victoria y los servicios disponibles para satisfacer dichas necesidades. Queremos entender mejor la idoneidad y la eficacia del sistema de servicio actual, ya que afronta una creciente demanda, cambios demográficos y una mayor complejidad de algunas infecciones de transmisión sexual.

Parte de la revisión es para comprender los posibles obstáculos para acceder a la atención de la salud sexual en el área metropolitana de Melbourne, y las áreas regionales y rurales de Victoria, así como las experiencias de personas de diversos orígenes.

Deseamos saber de sus experiencias con el sistema de servicios de salud sexual en Victoria, incluyendo cualquier servicio clínico por medio del cual usted haya procurado obtener información, pruebas o tratamiento para problemas de salud sexual (sin incluir la salud reproductiva). Estos servicios pueden haber sido prestados por un médico de cabecera, un centro de salud comunitario, un hospital público, el Centro de Salud Sexual de Melbourne, etc. Su participación en esta encuesta facilitará la creación de un mejor sistema de servicios de salud sexual para todos los habitantes de Victoria en el futuro.

Si desea obtener más información sobre la salud sexual, visite el canal de Better Health

Para obtener más información sobre la revisión, envíe un correo electrónico al equipo de revisión en sexualhealthreview@dhhs.vic.gov.au

¿Cómo puede participar?

Para ayudar a dar forma al futuro de los servicios de salud sexual en Victoria, complete la encuesta a continuación. Le tomará unos 10 minutos completar la encuesta. Todas las preguntas, excepto las preguntas 1-4, son opcionales.

La consulta se cerrará el 31 de marzo de 2019.

Plazos

Comienza la consulta el 8 de febrero de 2019.

Finaliza la consulta el 31 de marzo de 2019.

Se da a conocer el resumen de la consulta - por confirmar

Contáctenos

Si tiene preguntas o desea obtener más información sobre la revisión, contacte al Equipo de Revisión de Salud Sexual en sexualhealthreview@dhhs.vic.gov.au

Sección 1:

P3. ¿A dónde acude para obtener información sobre la salud sexual? Marque todo lo que corresponda. (Requerido) Required
You have 255 characters left.

Por favor clasifique sus elecciones en orden de importancia. (Requerido)

 1. Confidencialidad #
 2. Costo #
 3. Ubicación #
 4. Experiencia disponible #
 5. Calidad de las instalaciones #
 6. Atención inclusiva y no discriminatoria #
 7. Horario de apertura #
 8. Culturalmente seguro #
 9. Traductores disponibles #

Sección 2:

Las siguientes preguntas se refieren a su experiencia con los servicios de salud sexual de Victoria en los últimos 12 meses

Si no ha accedido a un tratamiento de salud sexual o un servicio de salud sexual en los últimos 12 meses, pase a la pregunta 9.

P5. En los últimos 12 meses, ¿ha buscado alguno de los siguientes servicios?
You have 255 characters left.

P6. Con respecto a su experiencia más reciente al acceder a servicios para la salud sexual:

You have 255 characters left.
d. ¿Tuvo que pagar por el servicio?

Solo incluya el dinero que tuvo que pagar de su bolsillo (esto significa dinero por encima de cualquier subsidio de Medicare o del Seguro de Salud privado). Por favor incluya la tarifa por la consulta y los gastos de pruebas y tratamientos. Sin embargo, no incluya los gastos relacionados con productos farmacéuticos adquiridos en una farmacia.

You have 100 characters left.
P7. ¿Cómo calificaría el servicio que utilizó con más frecuencia para la atención de la salud sexual en los últimos 12 meses en términos de las siguientes afirmaciones?
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Neutral
Desacuerdo
Muy en desacuerdo
Lo encontré inclusivo
Me pareció culturalmente respetuoso
Me pareció sin prejuicios
Estuve satisfecho con el servicio que me brindaron
You have 250 characters left.
P9. Si ha experimentado inquietudes sobre su salud sexual en los últimos 12 meses y no buscó ayuda, ¿por qué no lo hizo? Marque todos los que correspondan.
You have 255 characters left.
 1. A través de mi médico de cabecera usual #
 2. A través de otro médico de cabecera #
 3. En una clínica de salud sexual #
 4. En una clínica de planificación familiar #
 5. En una clínica comunitaria dirigida por pares #
 6. En un servicio de salud comunitario #
 7. En casa mediante el uso de kits de autodiagnóstico #
 8. En una farmacia comunitaria #
 9. En un centro de patología sin tener que visitar a un médico de cabecera #
 1. Solicitar kits de autodiagnóstico y/o formularios de solicitud de patología sin tener que visitar a un médico de cabecera/servicio #
 2. Recibir los resultados en línea, con una derivación al servicio de salud local si fuese necesario #
 3. Una herramienta en línea para localizar médicos y clínicas que realizan pruebas y tratamiento de salud sexual #
 4. Mecanismo para proporcionar comentarios sobre mi experiencia con proveedores de servicios de pruebas y tratamiento de ITS #
You have 255 characters left.

Sección 3:

Cuéntenos más sobre usted

You have 255 characters left.
P13. ¿Con qué identidad sexual se identifica? Seleccione todas las opciones que sean necesarias.
You have 255 characters left.
P14. ¿Cuál es el género de su(s) pareja(s) sexual(es)? Seleccione todas las opciones que sean necesarias.
You have 255 characters left.
You have 255 characters left.
You have 255 characters left.
P17. ¿Qué idioma habla principalmente en casa?
You have 255 characters left.
P18. ¿Está dispuesto a usar su tarjeta de Medicare para acceder a servicios de salud sexual?
P19. ¿Cuál es su ingreso familiar anual?
P20. ¿Se identifica usted como una persona con discapacidad?

The survey form is now closed. Thanks for your contributions.

Aviso de privacidad de recopilación

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (el departamento) está comprometido a proteger su privacidad. La participación en esta encuesta es voluntaria y toda la información recopilada será tratada de forma confidencial.

En caso de que decida participar en la encuesta, el departamento recopilará y manejará cualquier información personal o sanitaria que usted proporcione con fines de análisis y como base para un informe para la Revisión de la Salud Sexual de Victoria.

Cualquier informe para la Revisión de la Salud Sexual de Victoria no identificará a ninguna persona. El departamento no utilizará su información para ningún otro fin ni la divulgará a ninguna parte externa.

Para obtener más información sobre la administración de la privacidad del departamento, consulte la política de privacidad del departamento o visite nuestro sitio web en www.dhhs.vic.gov.au/privacy

Usted puede acceder a la información de sí mismo que le haya proporcionado al departamento. El departamento puede ser contactado en sexualhealthreview@dhhs.vic.gov.au

(mailto:sexualhealthreview@dhhs.vic.gov.au) o puede comunicarse con la Unidad de Privacidad del departamento por correo electrónico en privacy@dhhs.vic.gov.au