Hiện nay đã ngưng nhận ý kiến đóng góp cho cuộc tham khảo ý kiến này. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã đóng góp ý kiến.

Tổng quan

Mọi nhân viên tại Victoria, bất kể họ làm trong ngành nghề nào, đều có quyền cảm thấy an toàn tại nơi làm việc.

Hiện nay, tại Tiểu bang Victoria, mãi dâm đang được quản lý theo mô hình được luật pháp cho phép,

có nghĩa là mãi dâm chỉ hợp pháp khi hoạt động trong một số điều kiện nhất định theo luật định.

Ví dụ: mãi dâm đứng đường hiện giờ là tội phạm, nhưng các dịch vụ mãi dâm tại địa điểm có đăng ký, dịch vụ mãi dâm tại địa điểm của khách hàng hoặc người hành nghề mãi dâm phục vụ tại nhà riêng được phép hành nghề theo chương trình đăng ký và cấp giấy phép. Có bằng chứng rõ ràng cho thấy quy định này tạo ra sự bất bình đẳng sâu sắc trong lực lượng hành nghề mãi dâm, dẫn đến kết quả thiệt thòi hơn cho những người hành nghề mãi dâm không phải là chủ.

Chính phủ Victoria có kế hoạch hợp pháp hóa mãi dâm nhằm tối đa hóa sự an toàn, sức khỏe và nhân quyền của người hành nghề mãi dâm, đồng thời làm giảm cảm giác hổ thẹn và sợ hãi của họ do hậu quả hình sự. Hợp pháp hóa mãi dâm có nghĩa là những người hành nghề mãi dâm sẽ có thể được sử dụng cùng dịch vụ và được hưởng cùng quyền hạn như bất cứ nhân viên trong ngành nghề nào khác mà không sợ hậu quả hình sự.

Hợp pháp hóa mãi dâm cũng có nghĩa là sẽ loại bỏ những luật lệ liên quan đến mãi dâm có sự đồng thuận và quản lý mãi dâm qua những luật lệ tiêu chuẩn doanh nghiệp.

Cho đến nay chuyện gì đã xảy ra

Vào tháng 11 năm 2019, Chính phủ Victoria đã cử Dân biểu Fiona Patten (MP) đứng đầu thực hiện cuộc tái duyệt nhằm đưa ra các khuyến nghị về việc hợp pháp hóa mãi dâm tại Victoria.

Cuộc tái duyệt đã được tham khảo với nhiều bên có liên quan để tìm hiểu quan điểm của họ. Những bên có liên quan bao gồm: các dịch vụ cung cấp trợ giúp pháp lý, y tế và giáo dục, các doanh nghiệp thương mại và tổ chức ngành nghề, người hành nghề mãi dâm, các tổ chức đồng nghiệp mãi dâm, lực lượng cảnh sát và các cơ quan an toàn nơi làm việc, các cơ quan chính quyền địa phương và Chính phủ Liên bang, các cơ quan thực thi luật pháp, và những tổ chức cộng đồng và chuyên gia.

Sau khi cân nhắc cuộc tái duyệt, chính phủ đã soạn ra mô hình hợp pháp hóa mãi dâm. Giờ đây, chúng tôi mong muốn nhận được ý kiến của cộng đồng về việc thực hiện bằng cách nào.

Hợp pháp hóa mãi dâm là gì

Mô hình hợp pháp hóa mãi dâm được đề nghị của Chính phủ Victoria sẽ:

  • Hủy bỏ tội phạm và hình phạt hình sự cho mãi dâm có sự đồng thuận trong hầu hết các tình huống. Điều này sẽ bao gồm hủy bỏ tội phạm cho mãi dâm đứng đường ở hầu hết các địa điểm và xóa bỏ tội phạm về sức khỏe công cộng liên quan đến mãi dâm
  • Xóa bỏ Đạo luật Mãi dâm (Sex Work Act) và quản lý ngành mãi dâm qua các cơ quan giám sát hiện có
  • Thực hiện dần những cải cách liên quan nhằm hỗ trợ cho việc hợp pháp hóa. Ví dụ: những luật lệ về việc lập kế hoạch, sức khỏe công cộng, và chống kỳ thị.

Quý vị có thể tìm hiểu thêm về mô hình được đề nghị trong tài liệu thảo luận dưới đây.

Góp ý của quý vị sẽ được sử dụng như thế nào

Chính phủ Victoria sẽ xem xét các góp ý và sẽ thông báo việc thực hiện các cải cách hợp pháp hóa mãi dâm.

Bản tóm tắt các góp ý chúng tôi nhận được có thể được chia sẻ trên trang này sau ngày chấm dứt nộp góp ý. Thông tin nhận dạng của tất cả người góp ý sẽ được giấu kín và khi công bố bản tóm tắt sẽ không có thông tin cá nhân, sức khỏe hoặc nhạy cảm nào.

Thông tin tham khảo ý kiến cũng sẽ được chia sẻ với Bộ trưởng Đặc trách Bảo vệ Người tiêu dùng Victoria, các bộ và cơ quan liên hệ của chính phủ.

Tuyên bố về việc thu thập thông tin

Bộ Tư pháp và An toàn Cộng đồng (Department of Justice and Community Safety, DJCS) quyết tâm bảo vệ thông tin cá nhân quý vị cung cấp theo những nguyên tắc của luật quyền riêng tư Victoria.

DJCS sẽ xem góp ý của quý vị như là đóng góp ý kiến vào việc thực hiện hợp pháp hóa mãi dâm tại Victoria.

Chúng tôi không yêu cầu quý vị cung cấp bất cứ thông tin cá nhân nào khi góp ý cho cuộc tham khảo ý kiến này. Tất cả các phần trong mẫu giấy góp ý có liên quan đến thông tin cá nhân đều là tùy chọn.

Nếu quý vị cung cấp chi tiết liên lạc, DJCS có thể sử dụng chi tiết này để làm rõ góp ý của quý vị, hoặc thông báo cho quý vị biết về tiến trình của những cải cách này.

Nếu quý vị chọn góp ý bằng email, chúng tôi có thể nhận biết quý vị từ địa chỉ email. Nếu muốn ẩn danh, quý vị có thể sử dụng bảng câu hỏi trong trang này, hoặc gửi thư góp ý đến DJCS. Xin vui lòng gửi góp ý bằng văn bản đến địa chỉ: Sex Work Decriminalisation, Department of Justice and Community Safety, GPO Box 4356, Melbourne VIC 3001.

DJCS sẽ lưu giữ thông tin và chỉ sử dụng cho mục đích của cuộc tham khảo ý kiến này. DJCS sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân khi quý vị chưa đồng ý, ngoại trừ trường hợp phải tiết lộ theo yêu cầu luật pháp.

Quý vị có thể liên lạc với DJCS để yêu cầu được xem bất cứ thông tin cá nhân nào đã cung cấp cho chúng tôi bằng cách gửi email đến SWD@justice.vic.gov.au.

Sau cuộc tham khảo ý kiến này, bản tóm tắt các góp ý chúng tôi nhận được có thể được công bố trên trang mạng Engage Victoria. Nếu điều này xảy ra, thông tin nhận dạng của tất cả người góp ý sẽ được giấu kín và khi công bố bản tóm tắt sẽ không có thông tin cá nhân, sức khỏe hoặc nhạy cảm nào.

Tuyên bố của DJCS về Quyền Riêng tư

Muốn biết thêm thông tin về việc xử lý thông tin cá nhân của quý vị bằng cách nào, xin vui lòng xem lại chính sách của DJCS về quyền riêng tư và Engage Victoria <link>.