ขณะนี้ปิดรับข้อเสนอต่อการปรึกษาหารือครั้งนี้แล้ว ขอบคุณ ส่วนร่วมเสนอข้อคิดเห็นของท่าน

สรุปภาพรวม

ผู้ที่ทำงานในรัฐวิกตอเรียทุกคน ไม่ว่าจะทำงานในอุตสาหกรรมใดก็ตาม สมควรที่จะรู้สึกปลอดภัยในที่ทำงาน

ปัจจุบัน งานบริการทางเพศ (Sex Work) ในรัฐวิกตอเรียกำกับควบคุมอยู่ภายใต้แผนแม่แบบการกำหนดให้ถูกกฎหมาย

ซึ่งหมายความว่า งานบริการทางเพศถูกกฎหมายก็ต่อเมื่อกระทำการภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในกฎหมายเท่านั้น

ยกตัวอย่าง ปัจจุบัน งานบริการทางเพศที่เสนอขายตามที่สาธารณะเป็นอาชญากรรม แต่การค้าบริการทางเพศ ณ

สถานบริการที่มีการจดทะเบียน หรือผ่านตัวแทนจัดหาบริการทางเพศนอกสถานที่ (เอสคอร์ต) หรือในฐานะผู้ค้าบริการทางเพศอิสระนั้นเป็นงานที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการได้ภายใต้ข้อบังคับว่าด้วยการออกใบอนุญาตและการจดทะเบียน

อย่างไรก็ตาม มีหลักฐานอย่างมีนัยสำคัญที่แสดงว่าข้อบังคับดังกล่าวก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันอย่างชัดเจนในกลุ่มผู้ให้บริการทางเพศ

อันก่อให้เกิดผลลัพธ์ในทางลบมากกว่าต่อผู้ให้บริการทางเพศในฐานะที่เป็นลูกจ้าง

รัฐบาลวิกตอเรียมีแผนที่จะยกเลิกโทษทางอาญาของงานบริการทางเพศเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย สุขภาพ และสิทธิมนุษยชนของผู้ให้บริการทางเพศอย่างสูงสุด

พร้อมทั้งลดการตีตราและบรรเทาความเกรงกลัวต่อผลกระทบทางอาญาสำหรับผู้ให้บริการทางเพศ การยกเลิกโทษทางอาญาของงานบริการทางเพศจะส่งผลให้ผู้ให้บริการทางเพศสามารถเข้าถึงการบริการและมีสิทธิที่เหมือนกันกับผู้ปฏิบัติงานอื่นใดก็ตาม

โดยไม่ต้องเกรงกลัวต่อผลกระทบทางอาญา

นอกจากนี้ การยกเลิกโทษทางอาญาของงานบริการทางเพศยังหมายความว่าจะมีการถอนข้อกฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องกับงานบริการทางเพศโดยสมัครใจ

และงานบริการทางเพศจะกำกับควบคุมผ่านกฎหมายธุรกิจที่เป็นมาตรฐาน

ความเป็นมา

เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2019 รัฐบาลวิกตอเรียมอบหมายให้ ส.ส. ฟิโอนา แพตเตน (Fiona Patten MP) เป็นประธานคณะพิจารณาทบทวนเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะสำหรับการยกเลิกโทษทางอาญาของงานบริการทางเพศในรัฐวิกตอเรีย

กระบวนการทบทวนหารือรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายกลุ่ม อาทิ ผู้ให้บริการสนับสนุนด้านกฎหมาย สุขภาพ และการให้ความรู้ ผู้ประกอบการพาณิชย์และองค์กรภาคอุตสาหกรรม ผู้ให้บริการทางเพศ องค์กรผู้ประกอบอาชีพบริการทางเพศ ตำรวจและหน่วยงานด้านความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน หน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่นและรัฐบาลกลาง หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ตลอดจนองค์กรชุมชนและองค์กรผู้เชี่ยวชาญอื่น ๆ

ภายหลังพิจารณาทบทวนเสร็จสิ้น รัฐบาลจึงได้พัฒนาแผนแม่แบบการยกเลิกโทษทางอาญาของงานบริการทางเพศ ขณะนี้เรากำลังรวบรวมความคิดเห็นว่าจะดำเนินการดังกล่าวในชุมชนอย่างไร

การยกเลิกโทษทางอาญาของงานบริการทางเพศเป็นอย่างไร

แผนแม่แบบการยกเลิกโทษทางอาญาของงานบริการทางเพศที่ทางรัฐบาลรัฐวิกตอเรียเสนอจะประกอบด้วยการดำเนินการดังต่อไปนี้

  • ยกเลิกความผิดและโทษทางอาญาของงานบริการทางเพศโดยสมัครใจในสถานการณ์ส่วนใหญ่ รวมถึงยกเลิกความผิดอาญาสำหรับงานบริการทางเพศที่เสนอขายตามที่สาธารณะในสถานที่ส่วนใหญ่ และยกเลิกความผิดด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับงานบริการทางเพศ
  • ยกเลิกพระราชบัญญัติว่าด้วยงานบริการทางเพศ (Sex Work Act) และวางระเบียบภาคอุตสาหกรรมงานบริการทางเพศผ่านหน่วยงานกำกับดูแลที่มีอยู่
  • ริเริ่มงานปฏิรูปที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการยกเลิกโทษทางอาญาของงานบริการทางเพศ เช่น กฎหมายด้านการจัดการผังเมือง สาธารณสุข และการต่อต้านการเลือกปฏิบัติ

ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเสนอปรับเปลี่ยนเหล่านี้จากเอกสารการอภิปรายด้านล่าง

ข้อคิดเห็นของท่านจะถูกนำไปใช้อย่างไร

เราจะนำข้อคิดเห็นของท่านมาพิจารณาเพื่อช่วยกำหนดแนวทางดำเนินงานปฏิรูปของรัฐบาลวิกตอเรียเกี่ยวกับการยกเลิกโทษทางอาญาของงานบริการทางเพศ

บทสรุปสาระสำคัญจากข้อคิดเห็นที่ได้รับอาจนำมาเผยแพร่ผ่านหน้าเว็บไซต์นี้หลังสิ้นสุดช่วงรับฟังความคิดเห็น โดยแยกข้อมูลระบุตัวตนออกจากข้อคิดเห็นทั้งหมด และจะไม่มีการระบุข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลสุขภาพ หรือข้อมูลอ่อนไหวใด ๆ เมื่อตีพิมพ์บทสรุปสาระสำคัญ

นอกจากนี้ ข้อมูลจากการหารือรับฟังความคิดเห็นจะถูกส่งต่อไปยังรัฐมนตรีด้านกิจการผู้บริโภคแห่งรัฐวิกตอเรีย (Minister for Consumer Affairs Victoria) ตลอดจนส่วนราชการและหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง

คำแถลงว่าด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูล

กระทรวงยุติธรรมและความปลอดภัยชุมชน (Department of Justice and Community Safety: DJCS) ยึดมั่นคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้แก่เราตามหลักกฎหมายความเป็นส่วนตัวของรัฐวิกตอเรีย

DJCS ถือว่าข้อคิดเห็นของท่านเป็นความคิดเห็นต่อแนวทางดำเนินงานปฏิรูปเพื่อยกเลิกโทษทางอาญาของงานบริการทางเพศในรัฐวิกตอเรีย

ท่านไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ เมื่อส่งข้อคิดเห็นเข้าสู่การปรึกษาหารือครั้งนี้ ช่องข้อมูลส่วนบุคคลทุกช่องในแบบฟอร์มสามารถเลือกกรอกหรือไม่ก็ได้ตามความสมัครใจ

หากท่านให้ข้อมูลติดต่อกับเรา DJCS อาจใช้ข้อมูลนี้ติดต่อท่านเพื่อขอความกระจ่างเกี่ยวกับข้อคิดเห็นของท่าน หรือแจ้งความคืบหน้าของการดำเนินงานปฏิรูป

หากท่านเลือกส่งข้อคิดเห็นทางอีเมล เราอาจระบุตัวตนของท่านได้จากอีเมลแอดเดรสของท่าน หากท่านไม่ประสงค์ระบุตัวตน ท่านสามารถตอบแบบสอบถามบนหน้าเว็บไซต์นี้หรือส่งข้อคิดเห็นทางไปรษณีย์มายัง DJCS โดยจ่าหน้าซองถึง Sex Work Decriminalisation, Department of Justice and Community Safety, GPO Box 4356, Melbourne VIC 3001

DJCS เป็นผู้จัดเก็บข้อมูลและจะใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์เพื่อการรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้เท่านั้น DJCS จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่านเว้นแต่มีความจำเป็นทางกฎหมาย

ท่านสามารถติดต่อ DJCS เพื่อขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ท่านให้ไว้แก่เรา โดยส่งอีเมลมาที่ SWD@justice.vic.gov.au

หลังการหารือรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ บทสรุปสาระสำคัญของข้อคิดเห็นอาจนำมาเผยแพร่สู่สาธารณะทางหน้าเว็บไซต์ Engage Victoria ในกรณีดังกล่าว ข้อมูลระบุตัวตนออกจะถูกแยกออกจากข้อคิดเห็นทั้งหมด และจะไม่มีการระบุข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลสุขภาพ หรือข้อมูลอ่อนไหวใด ๆ เมื่อตีพิมพ์บทสรุปสาระสำคัญ

คำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของ DJCS

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการจัดการข้อมูลของท่าน โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของ DJCS และ Engage Victoria