English

Overview

Victoria Police is working to keep our communities safe, to connect with our community, to be victim-centric, and ensure we provide an agile, responsible and visible service for our community.

We’re asking those who live, work or play in the suburbs of Braybrook, Footscray, Kingsville, Maidstone, Maribyrnong, Seddon, Tottenham, West Footscray and Yarraville to let us know about your key safety ideas, your connection with community and trust and confidence in your local police. The survey will give our local community a greater voice in Victoria Police’s ongoing efforts to create a safer Victoria.

"Your local police are committed to ensuring safety within your homes as well as when you and your family are out and about in the great community of Maribyrnong. To ensure we understand your needs and are providing you with a safe and welcoming place to live, we invite you to complete the below survey so that our increased community engagement efforts and safety initiatives are guided by the community we serve."

- Maribyrnong Local Area Commander, Jason Forster

Accessibility

If your require this information in an alternative format, please contact PRIORITYCOMMUNITIESDIVISION-SERVICEDELIVERY-OIC@police.vic.gov.au.

Tiếng Việt

Thăm dò ý kiến về vấn đề an ninh trong khu vực Maribyrnong

Khái quát

Cảnh sát Victoria đang nỗ lực để giữ cho cộng đồng của chúng ta đượcan toàn, kết nối với cộng đồng của chúng ta, lấy nạn nhân làm trung tâm và đảm bảo chúng ta đượccung cấp một dịch vụ nhanh nhẹn, có trách nhiệm và nhìn thấy được trong cộng đồng của chúng ta.

Chúng tôi yêu cầu những người sống, làm việc hoặc vui chơi ở các vùng ngoại ô của Braybrook, Footscray, Kingsville, Maidstone, Maribyrnong, Seddon, Tottenham, West Footscray và Yarraville cho chúng tôi biết về những ý tưởng an ninh quan trọng, sự kết nối của bạn với cộng đồng, sự tin tưởng và lòng tín nhiệm của bạn đối với cảnh sát địa phương. Cuộc thăm dò này sẽ giúp cộng đồng địa phương của chúng ta có tiếng nói lớn hơn trong những nỗ lực không ngừng của Cảnh sát Victoria nhằm tạo ra một Victoria an toàn hơn. Cư dân sẽ có cơ hội được tham gia vào các thông tin của cảnh sát trong khu vực của bạn.

Xin lưu ý rằng cuộc thăm dò này không phải là một cách để báo cáo một tội phạm cụ thể. Nếu bạn muốn báo cáo một tội ác, vui lòng gọi cho Cảnh sát Victoria qua số 000 nếu đó là trường hợp khẩn cấp hoặc liên hệ với Đường dây Hỗ trợ Cảnh sát qua số 131 444, hoặc Đường dây Ngăn chặn Tội phạm Victoria qua số 1800 333 000.

简体中文

我们想要了解Maribyrnong社区对您的当地警察部门是否信任和有信心,我们也向社区征求提高治安的主意

Overview – 概述

维多利亚州警察致力于保持社区安全,维系社区关系,以受害者为中心,并确保提供敏捷,负责和可见度高的社区服务。

我们现请在以下在社区: Braybrook, Footscray, Kingsville, Maidstone, Maribyrnong, Seddon, Tottenham, West Footscray and Yarraville生活,工作和娱乐的居民向我们提供您的安全点子,您和社区保持联系的方式以及您对当地警察的信心和信任程度。这份问卷调查将帮助维多利亚州警察更好的听到本地居民的声音以及共建一个更加安全的维多利亚州。居民们将有机会参与和当地警察互动。

请注意这份问卷调查不能用来举报特定的案件。如果您希望报案,请致电维多利亚州警察 000 如果情况属于紧急,或者拨打警察协助热线131 444, 或联系维州阻止犯罪热线1800 333 000.

繁体中文

我們想要瞭解Maribyrnong社區對您當地警察部門是否信任和有信心,我們也向社區徵求提高治安的主意

維多利亞州警察致力於保持社區安全,維繫社區關係,以受害者為中心,並確保提供敏捷,負責和可見度高的社區服務。

我們現在情在以下社區:Braybrook, Footscray, Kingsville, Maidstone, Maribyrnong, Seddon, Tottenham, West Footscray and Yarraville生活,工作和娛樂的居民向我們提供您的安全點子,您和社區保持聯繫的方式以及您對當地警察的信心和信任程度。這份問卷調查將幫助維多利亞州警更好的聽到本地居民的聲音以及共建一個更加安全的維多利亞州。居民們將有機會參與和當地警察互動。

請注意這份問卷調查不能用來舉報特定的案件。如果您希報案,請致電維多利亞州警察000如果情況屬於緊急,或者撥打警察協助熱線131 444,或者聯繫維州阻止犯罪熱線1800 333 000 。