English

Overview

Victoria Police is working to keep our communities safe, to connect with our community, to be victim-centric, and ensure we provide an agile, responsible and visible service for our community.

We would like to thank the Maribyrnong community for your recent engagement with Victoria Police in the recent Engage Victoria Survey.

We received a fantastic response from the community and reinforce our commitment to working with you as part of Victoria Police’s ongoing efforts to create a safer Victoria.

From the survey your top safety concerns were Safety of my property and possessions, Alcohol and/or Drugs and Road Safety. The top ideas to improve safety in the Maribyrnong community were Increased Police Presence, Community Safety initiatives focusing on drug/alcohol use and antisocial behaviour, Education programs and community awareness.

To stay up to date join us on the Maribyrnong Eyewatch Page where we’ll be providing regular updates on our community safety response.

Accessibility

If your require this information in an alternative format, please contact

OFFICE-OF-CMDR-PSCD@police.vic.gov.au.

Tiếng Việt

Chúng tôi xin cảm ơn cộng đồng Maribyrnong vì sự tham gia của bạn trong cuộc Khảo sát “Engage Victoria” gần đây với Cảnh sát Victoria.

Chúng tôi đã nhận được phản hồi tuyệt vời từ cộng đồng và sự củng cố cam kết hợp tác với bạn như một phần trong nỗ lực không ngừng của Cảnh sát Victoria nhằm tạo ra một tiểu bang Victoria an toàn hơn.

Từ cuộc khảo sát, chúng tôi biết mối quan tâm an toàn hàng đầu của bạn là về an toàn tài sản và của cải, rượu và / hoặc ma túy và an toàn đường bộ. Các ý tưởng hàng đầu để cải thiện sự an toàn trong cộng đồng Maribyrnong là tăng cường sự hiện diện của cảnh sát, các sáng kiến an toàn cộng đồng tập trung vào việc sử dụng ma túy / rượu và hành vi chống đối xã hội, các chương trình giáo dục và nâng cao nhận thức cộng đồng.

Để luôn cập nhật thông tin, xin bạn hãy tham gia với chúng tôi trên trang mạng Maribyrnong Eyewatch Page, nơi chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cập nhật thường xuyên về phản ứng an toàn cộng đồng của chúng tôi.

简体中文

我们想要了解Maribyrnong社区对您的当地警察部门是否信任和有信心,我们也向社区征求提高治安的主意

Overview – 概述

我们要感谢 Maribyrnong 社区在最近的 Engage Victoria Survey 中与维多利亚警方的合作。

我们收到了社区的热烈响应,并加强了我们与您合作的承诺,这是维多利亚州警察为创造一个更安全的维多利亚州而不断努力的一部分。

根据调查,我们知道您最关心的安全问题是我的财产和财产的安全、酒精和/或毒品以及道路安全。 改善 Maribyrnong 社区安全的首要想法是增加警察在街道巡逻, 关注毒品/酒精使用和反社会行为的社区安全举措、教育计划和社区意识。

要了解最新信息,请加入我们的 Maribyrnong Eyewatch 网页,我们将定期提供有关社区安全响应的更新。

繁体中文

我们要感谢 Maribyrnong 社区在最近的 Engage Victoria Survey 中与维多利亚警方的合作。

我们收到了社区的热烈响应,并加强了我们与您合作的承诺,这是维多利亚州警察为创造一个更安全的维多利亚州而不断努力的一部分。

根据调查,我们知道您最关心的安全问题是我的财产和财产的安全、酒精和/或毒品以及道路安全。 改善 Maribyrnong 社区安全的首要想法是增加警察在街道巡逻, 关注毒品/酒精使用和反社会行为的社区安全举措、教育计划和社区意识。

要了解最新信息,请加入我们的 Maribyrnong Eyewatch 网页,我们将定期提供有关社区安全响应的更新。